ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടിക്കു വിമാനയാത്ര നിഷേധിച്ചു, ഇന്‍ഡിഗോയ്ക്ക് 5 ലക്ഷം പിഴ