എർത്ത് കമ്പിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു