മാ​സ്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല, കേസെടുക്കില്ല