മാ​സ്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഇനി കേസില്ല, സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി കേ​ന്ദ്രം