ഇന്നും നാളെയും അവധി, ബാങ്കുകളും റേഷൻകടകളും പ്രവർത്തിക്കില്ല