വീട്ടുമുറ്റത്ത് കഞ്ചാവ് നട്ടു വളര്‍ത്തി, വീട്ടമ്മ അറസ്റ്റിൽ