എറണാകുളത്ത് ഖനനത്തിന് നിരോധനം, 6 ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്