പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറിക്ക് പിന്നാലെ കന്നട നടി മരിച്ചു