സംസ്ഥാനത്തെ 42 തദ്ദേശ വാര്‍ഡുകളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങി