10 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങാത്തതിന് മുഖത്തടിച്ചു, കർണപുടം പൊട്ടി, ആയ അറസ്റ്റിൽ