പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണു മരിച്ചു