റിഫയുടേത് തൂങ്ങിമരണം, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്