കുന്നംകുളം അപകടത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്, വഴിയാത്രക്കാരനെ ഇടിച്ചിട്ടത് സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് അല്ല